Ogólne Warunki

Ogólne warunki obowiązują do wszystkich zakupów, dostaw oraz usług o ile strony transakcji nie ustalą inaczej. Wszystkie ustalenia są wiążące jesli Adensys reprezentowane przez SSC Investments potwierdzi je w formie pisemnej. Adensys reprezentowane przez SSC Investments nie jest zobligowane respektować żadnych warunków klienta, które różnią się od tych zawartych poniżej o ile strony nie ustalą inaczej.

 

1.Oferty, Czas Dostawy i Realizacje

Wszystkie oferty Adensys reprezentowane przez SSC Investments nie są wiążące. Minimalna wartość zamówienia wynosi 350 PLN. Akceptujemy następujące formy płatności: przelew bankowy, płatność PayU, pobranie.

Pisemne potwierdzenie zamówienia jest definitywną zgodą na realizację oraz na czas realizacji. Tylko pisemne potwierdzenie jest wiążące dla Adensys reprezentowanego przez SSC Investments.

 

2. Ceny i Płatności

Z wyjątkiem indywidualnych przypadków, w których strony uzgodniły inaczej obowiązujące ceny produktów zamieszczone są na stronie internetowej adensys.eu i widoczne są po zalogowaniu, pod numerem obługi klienta i w cenniku wysłanym do klienta pod warunkiem że nie nastąpił po nim inny cennik zmieniający warunki sprzedarzy. Koszty transportu są naliczane osobno. Na fakturze poza kosztami transportu i produktów uwzględniony jest również podatek VAT.

Jesli nie zostało uzgodnione inaczej płatność za towar musi nastąpić w terminie do 7 dni od wystawienia faktury. W przypadku płatności przez stronę internetową za pośrednictwem systemu PayU naliczany jest rabat w wysokości 5% od ceny towaru netto, koszty transportu nie podlegają rabatowaniu. W przypadku nie dopełnienia terminów płatności Adensys reprezentowane przez SSC Investments zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek karnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymywania płatności za towar wysłany niezależnie od problemu o ile towar był zgodny z opisem. Wszystkie skargi i reklamacje muszą być przeprowadzone wedle zasad obowiązujących w kraju, w którym transakcja została zawarta i na mocy obowiązującego prawa handlowego.

 

3. Czas dostawy i Opóźnienia

Czas dostawy jest określany na podstawie indywidualnych ustaleń z kontrahentem. Czas dostawy zależny jest od podwykonawców. Czas dostawy może się wydłużyć w przypadku zaistnienia zdarzeń nie przewidzianych.  Dostawa może być wypełniona tylko częściowo jeśli zostanie to wczesniej ustalone.

 

4.Dostawa, Przenoszenie Ryzyka

Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej chyba, że strony ustaliły inaczej.  Kupujący nabiera odpowiedzialności za przesyłkę w od momentu jej nadania. Istnieje możliwość ubezpieczenia przesyłki, w tym wypadku koszty ubezpieczenia spadają na kupującego, usługa ubezpieczenia musi być ustalona wczesniej między stronami. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której sami dokonujemy dostawy. Jeśli opóźnienie dostawy jest niezależne od Adensys wszystkie jej konsekwencje spadają na kupującego.

 

5. Status posiadania

Adensys reprezentowane przez SSC Investments pozostaje właścicielem wszystkich dostarczonych produktów aż do momentu zakończenia czynności ustalonych czyli uregulowania faktury.  Kupujący do tego momentu nie może sobie rościć praw do produktów ani ich przekazywać. Kupujący powinien natychmiast poinformować w przypadku gdy towar zostałby przez kogoś zajęty.

Jesli kupujący nie podporządkuje się warunkom Adensys ma prawo wezwać do zwrotu towarów. W przypadku kiedy kupujący wstrzyma płatność lub zostanie rozpoczęty proces upadłości lub bankructwa dostarczone produkty zostaną zwrócone. W przypadku gdy produkty zostały juz odsprzedane, kupujący przekazuje zyski ze sprzedarzy do sprzedającego.

 

6. Gwarancja

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonych produktów niezwłocznie po ich otrzymaniu. Jest również zobowiązany do poinformowania sprzedającego w przeciągu trzech dni o ewentualnych wadach fabrycznych lub braku cześci.

Produkty są sprzedawane z czasowo ograniczoną gwarancją. Obowiązujący okres gwarancji jest ustalony indywidualnie dla każdego produktu. Podstawą do gwarancji jest numer seryjny produktu określony każdorazowo na fakturze. Okres gwarancji liczony jest od momentu wystawienia faktury.

W przypadku fabrycznych defektów kupujący powinien bezzwłocznie poinformować Adensys, w takim przypadku na nasz koszt wymieniamy towar na nowy.

Adensys reprezentowany przez SSC Investements nie odpowiada za żadne wady powstałe w wyniku złego lub nie właściwego użytkowania, złego zamontowania oraz  uszkodzenia, które nastąpiły w wyniku normalnego zużycia.

W przypadku gdy w dopuszczalnym okresie czasu sprzedający nie naprawi lub nie wymieni towaru na nowy bądź nie dojdziemy do porozumienia z kupującym co do innego rozwiązania lub gdy z nieuzasadnionych powodów odmówi wymiany, kupujący jest uprawniony do wycofania się z transakcji lub do obniżenia pierwotnej ceny produktu.

 

7. Odpowiedzialność

Każdy rodzaj odpowiedzialności wynikający z jakichkolwiek prawnych powodów, zarówno wynikający z zaginięcia oraz uszkodzenia, których doznają produkty zostaną uznane tylko w przypadku, w którym uszkodzenia wyniknęły z naszej winy lub z naruszenia zasad kontraktu bądź w przypadku złego poinformowania o stanie towaru.

 

8. Znaki Zastrzeżone

Wszystkie nazwy producentów używane w materiałach sprzedażowych lub ofercie Adensys są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Nie oznacza to jednak ani nie ma dawać do zrozumienia jakoby, którekolwiek z naszych produktów były wyprodukowane przez tychże producentów, produkty nie są w żaden sposób wspierane przez tychże producentów. Taki stan rzeczy odnosi się do następujących nazw:

 

  • KaVo
  • Castellini
  • Midwest
  • NSK
  • Siemens
  • GENTLEforce
  • W&H
  • Sirona

 

9. Lokalizacja

Wszystkie wysyłki i operacje są wykonywane z terenu Rzeczpospolitej Polski. Obowiązuje polskie prawo we wszyskich ewentualnych kwestiach prawnych.

 

10. Dane Podmiotów Prawnych

Dane klientów sa przechowywane przez Adensys jako niezbedne do wykonania obowiązków wynikających z umowy oraz w celu umożliwienia późniejszej współpracy. W żadnym wypadku dane nie są przekazywane zewnętrznym firmom ani osobom.